Sunday, June 26, 2022
05:00
Rositsa Dencheva
1 6 65 1
11.77 21.93 B's17
05:00
Liya Pencheva
1 7 0 3
Ela Sahnis
2 5 6 6
11.67 22.08 B's15
06:30
Melis Sezer
2 3 6 6
11.96 21.77 B's13
08:00
11.84 21.84 B's13
08:30
11.88 21.80 B's18

Partners

Bonuses